Packaging Design

Tất cả các ấn phẩm thiết kế bao bì tại đây, đều là bản dựng 3D do chính tôi Modeling bằng phần mềm Blender 3D 2.79b chứ không phải ảnh chụp, sau khi hoàn thiện thiết kế bản 2D.

HỌ TÊN

Nguyễn Anh Vũ

DANH MỤC
Packaging Design

WEBSITE

www.anhvu-jobs.com
LOẠI
2D, Mockup 3D
12 min